Wexa Logo
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti: Wexa, s.r.o. so sídlom Haanova12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

identifikačné číslo: 36775461, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45883/B, telefónne číslo: 00421 905 668 379, e-mail: info@wexa.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Wexa, s.r.o. so sídlom Haanova12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 36775461, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 45883/B (ďalej len "poskytovateľ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva o poskytovaní služieb") uzatváranej medzi poskytovateľom a objednávateľom (ďalej len "užívateľ") prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa www.kurzy.wexa.sk.

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky poskytovateľa (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania webovej stránky poskytovateľ umožňuje nákup videí (ďalej len "služby poskytovateľa").

Služby poskytovateľa môže využívať právnická alebo fyzická osoba, spôsobilá k všetkým právam a povinnostiam, ale aj osoba maloletá pod dohľadom svojich zákonných zástupcov a s ich súhlasom.

Za služby poskytovateľa sa považuje sprístupnenie videa na webovej stránke poskytovateľa užívateľovi. Za túto službu platí užívateľ poskytovateľovi poplatok.

Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. VIDEÁ A ZARIADENIA

Užívateľ berie na vedomie, že videá sú chránené autorským zákonom, zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že ich nebude modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť ochranu poskytovaných videí. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.

Užívateľ si je vedomý toho, že videá možno prezerať len na technických zariadeniach, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre prehrávanie videa. Nezodpovedáme za technické problémy spôsobené nekompatibilným softvérom.

Užívateľ si je tiež vedomý, že poskytovateľ nezodpovedá za rýchlosť a kvalitu internetového pripojenia, ktoré môže obmedzovať užívateľa v prezeraní videa.

3. UZAVRETIE ZMLUVY A JEJ PLNENIE

Webová stránka obsahuje zoznam videí ponúkaných poskytovateľom k prezretiu a to vrátane ceny služby pre jednotlivé video. Ceny ponúkaných videí sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Zmluva o poskytovaní služieb vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom kliknutím na tlačidlo "zakúpiť kurz". Následne si používateľ vyberá spôsob úhrady za poskytnutie služby.
Ponuka videí a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke. Cena videa sa vzťahuje na moment platby.
Objednávateľ uhradí uvedenú čiastku prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo platobnou kartou cez webové rozhranie poskytovateľa platieb. Po prijatí úhrady, užívateľ obdrží kód, ktorý ho po zadaní do príslušného okienka oprávňuje k prehratiu videa. Po vložení prístupového kódu má užívateľ 45 minút na prezeranie videa. Poskytovateľ video sprístupní až vtedy, keď je o realizácii a priebehu platby informovaný týmito partnermi, čo je obvykle online - okamžite.

Poskytovateľ prehlasuje, že platobné služby pre jednotlivé platobné metódy z obchodného aj technického hľadiska zabezpečuje: www.GoPay.czGOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 26046768 a www.platbamobilom.sk Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076

4. REKLAMÁČNÝ PORIADOK

Reklamáciu je užívateľ oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti WEXA, s.r.o. zverejnenú kontaktnú adresu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené poskytovateľovi po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.

V písomnej reklamácii je užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením popisu služby a kompletného prístupového kódu služby, ktorého sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie. Poskytovateľ rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu poskytovateľa. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie.

5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané len na zákonné účely. Všetka činnosť, ktorá je vykonávaná v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaná. Objednávateľ prehlasuje, že poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s užívaním voči objednávateľovi ani tretím stranám.

V prípade zistenia akýchkoľvek závad je užívateľ povinný ihneď informovať poskytovateľa.

Užívateľ nie je oprávnený podnikať akékoľvek kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku aplikácie alebo servera. Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.

Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah webovej stránky a videí, meniť, upravovať či inak zasahovať do webovej stránky alebo videí.

Užívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané videá a pokiaľ tieto videá rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže po ňom byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody.

Ak bude zistená snaha o porušenie pravidiel, bude užívateľ pokutovaný.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ nevyžaduje žiadne osobné údaje objednávateľa. Poskytovateľ prehlasuje že osobné údaje objednávateľa nezhromažďuje a nespracováva. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri zadávaní do aplikácií tretích strán, uvádzať správne a pravdivo.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ponuku videí. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na web stránke www.kurzy.wexa.sk.

Zrealizovaním platby objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa.